[section label=”About” bg_color=”#323d67″ dark=”true” padding=”40px” padding__sm=”20px” padding__md=”40px” scroll_for_more=”true”]

[gap]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”12″ align=”center”]

[ux_text class=”tagline collapse red”]

Stichting Care4Good Foundation

[/ux_text]
[gap height=”5px”]

[ux_text font_size=”1.35″]

Beleidsplan

[/ux_text]
[gap height=”10px”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Team Members” bg_color=”rgb(40, 48, 84)” dark=”true” padding=”70px” padding__sm=”30px” padding__md=”50px” class=”custom-follow-icons”]

[gap]

[row h_align=”center”]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

Wie zijn wij?

Met onze kennis, kunde, netwerk en organisatietalent slaan we een brug tussen vastgoedpartijen, gemeenten, ondernemers, burgers en hulporganisaties om langdurige opvang te realiseren voor vluchtelingen. Wij hebben geen winstoogmerk en zijn met de ANBI-status officieel gecertificeerd als stichting.

Wat doen we?

Wij realiseren langdurige opvang voor geregistreerde vluchtelingen. Dat wil zeggen: we zoeken proactief panden, leggen de contacten, sluiten contracten (of zijn tussenpersoon), zorgen voor de inrichting en eventuele bouwwerkzaamheden, helpen bij registratie van de vluchtelingen, regelen tolken, koppelen van buddies aan elk gezin en zorgen dat ze zelfvoorzienend kunnen zijn.

Ons doel

In de statuten staat het doel van Care4Good:

 1. De Stichting heeft ten doel het initiëren , bevorderen en ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap, onderzoek, bescherming van milieu en natuur, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing, spiritualiteit en/of bevordering van de democratische rechtsorde a alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het aanwenden van alle wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk (kunnen) zijn.
 3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Op de korte termijn willen wij zoveel mogelijk vluchtelingen een gevoel van thuiskomen geven, ‘een thuis ver van huis’. Dit vertalen we per project in een aantal concrete doelstellingen om te zorgen dat we dit ook werkelijk gaan realiseren.

Voor Oekraïne is dit bijvoorbeeld:

 • Schaalgrootte van 1000 geregistreerde vluchtelingen
 • Verspreid over 10 veilige en langdurig beschikbare locaties
 • Snelle oplevering, binnen 1 maand na goedkeuring van de gemeente

Bestuur

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier (4) leden
 2. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 3. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 4. Een bestuurslid A wordt benoemd voor onbepaalde tijd. Een bestuurslid B wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaren. Aftredende bestuursleden zijn steeds herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
 5. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
 6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
 7. Het lidmaatschap van het bestuur wordt gezien als een “eer” en een kans om daadwerkelijk een verschil te maken in de wereld.
 8. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. Alleen de onkosten die verbandhouden met de functie kunnen worden gedeclareerd mits deze vooraf door de bestuursvergadering zijn goedgekeurd. Het betreft dan met name reis en verblijfskosten naar projecten die worden bezocht.
 9. Deelname aan het bestuur is vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend. Alle bestuursleden voelen en dragen de grote verantwoordelijkheid om alle doelstellingen van Care4Good gezamenlijk te realiseren.
 10. Het bestuur vergadert minimaal eens per halfjaar.
 11. De directeur van Care4Good draagt zorg dat de dagelijkse continuïteit van Care4Good goed is geborgd.

Onze organisatie wordt gerund door een directie en bestuur van 4 leden, en zet zich geheel belangeloos in voor haar bestuurderstaken. Esther te Pas, één van de bestuursleden, vervult op fulltime basis een directiefunctie, hiervoor ontvangt zij een marktconforme vergoeding.

Onze toegevoegde waarde

Ons doel is om duizenden mensen die op de vlucht zijn een ‘thuis ver van huis’ te bieden. Maar de praktijk is vaak te ingewikkeld om dit snel op te zetten. Daarom hebben wij de handen ineengeslagen met vrijwilligers, donateurs en sponsors om juist die beweging te versnellen. Dat betekent dat we meedenken en actie ondernemen daar waar je misschien gewend bent dat het veel moeite kost.

Locatie

Vanuit ons netwerk beschikken we over een database van units groter dan 2.000m2 (betekent een potentiële opvang voor 200 bewoners). Zo hebben we inzage in de landelijke leegstaande units en beschikken we over de contactgegevens van de eigenaar. We sluiten ook partnerships met de grootste vastgoedeigenaren (zoals M7). Als een pand voldoet aan onze voorwaarden (bijvoorbeeld minimaal een jaar beschikbaar), doen we de eerste screening. We letten op de omgeving (school, supermarkt) en of het voldoet aan de veiligheidsnormen. Mocht het nodig zijn kunnen we ook gesprekken voeren met omwonenden om draagvlak te creëren.

Contract

Als een locatie geschikt is bevonden door ons, leggen we het contact tussen de pandeigenaar en de gemeente. Afhankelijk van de afspraken tussen de pandeigenaar en care4good wordt bepaald wie de huurovereenkomst afsluit met de gemeente. Indien nodig regelen we de kantoorbestemming ontheffing met de gemeente voor de locatie.

Realisatie

Zodra er akkoord is vanuit de gemeente, wordt een lokale vrijwilligersorganisatie opgezet om in eerste instantie de inrichting te realiseren. Dat is zowel het meubilair als het daadwerkelijke (ver)bouwen. Denk ook aan tijdelijke bouwoplossingen (bijvoorbeeld douches) om de snelheid te garanderen. Het meubilair wordt verzameld door het actief oproepen van donateurs. Het doel is om de locatie zo zelfvoorzienend mogelijk te maken. Voordat de locatie definitief wordt opgeleverd is brandveiligheid gewaarborgd met een officieel keuringsrapport in opdracht van de gemeente.

Lokale partners

We werken zoveel mogelijk samen met lokale partners zoals groothandels (Sligro) om de handen ineen te slaan en zoveel mogelijk de bewoners te ontzorgen. Denk aan boodschappen betalen op rekening, zodat elke week alle boodschappen worden gedaan en afgeleverd.

Netwerk

We hebben een groot, maar vooral divers netwerk met vastgoedeigenaren, ondernemers, media, vrijwilligers en gemeenten. Het opent de weg om met elkaar meer impact te kunnen maken, te leren van elkaar en krachten te bundelen. We leggen graag (proactief) de link tussen partijen om nieuwe samenwerkingen mogelijk te maken.

Transparantie

Transparantie is uitgangspunt van het beleid van de stichting. Dat wil zeggen dat de stichting een open stichting is, die verantwoording doet van haar beleid aan een ieder die dat weten wil. Transparantie naar de collega’s zodat deze betrokken raken bij het werk wat de stichting doet. Transparantie naar de maatschappij en de aanvragers of betrokkenen via www.care4good.nl.

Van partners waarmee wordt samengewerkt wordt ook transparantie gevraagd. Duidelijk zijn over de doelstellingen, duidelijk over de financiën, duidelijk over de voortgang. Niet werken met verborgen agenda’s, maar open met elkaar naar het doel, de droom kijken en hier aan werken is uitgangspunt. Gebrek aan transparantie bij een partij waarmee wordt samengewerkt, leidt tot verbreking van de relatie.

Middelen

In de statuten heeft de stichting opgenomen dat het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
I. subsidies en andere bijdragen;
II. schenkingen, erfstellingen en legaten;
III. alle andere verkrijgingen en baten.

Financieel beleid

Het financieel beleid van de stichting is geformeerd op basis van de volgende uitgangspunten:

  1. Stichting Care4Good zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. Het vermogen van de stichting zal worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.
  2. Stichting Care4Good geeft geen vergoedingen, beloningen of vacatiegelden aan haar bestuursleden. Alle inspanningen en activiteiten van het bestuur ten bate van de stichting zijn in de vorm van vrijwilligerswerk en op basis van schenkingen.
  3. Stichting Care4Good heeft een van de bestuursleden aangesteld als directeur voor de uitvoerende werkzaamheden. De directeur heeft zich de eerste 8 maanden geheel belangeloos ingezet voor zowel de bestuurders als uitvoerende taken. Vanaf oktober 2022 is er een vergoeding afgesproken voor de uitvoerende werkzaamheden.
  4. Het bestuur wordt in iedere vergadering door de penningmeester op de hoogte gebracht over de financiële situatie;
  5. Het doel van de stichting is niet om een rendement op het eigen vermogen te maken. Het gaat om maatschappelijk rendement.
  6. De financiële verantwoording zal worden gepubliceerd op de website van de stichting. Bij ontbinding van de stichting zal een eventueel batig saldo worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van Care4Good.

Beleidsplan

Ieder boekjaar wordt het beleidsplan door bestuursleden getoetst en eventueel herzien. We proberen dit in het laatste kwartaal van het lopende boekjaar te doen zodat het aangepaste beleidsplan in het begin van het nieuwe jaar gereed is en gepubliceerd kan worden op de website.

Laatst herzien: 1 april 2023

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”31px 23px 12px 23px” bg_color=”#323d67″ bg_radius=”45″]

Download het volledige beleidsplan.

Button

[/col]

[/row]

[/section]